Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013 20:37

EUROPAM, Ευρωπαϊκή Ένωση Καλλιεργητών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)


1. Γενική Εισαγωγή

Κατευθυντήριες γραμμές για καλές πρακτικές καλλιέργειας και συλλογής για τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (GACP - MAP) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες ισχύουν για την παραγωγή όλων των φυτικών υλικών που χρησιμοποιούνται είτε ανεπεξέργαστα ή μεταποιημένα από ανθρώπους και / ή ζώα. Μπορούν επίσης να εφαρμόζονται σε όλες τις μεθόδους παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1.1 . Πεδίο εφαρμογής

1.2 . Το Περιβάλλον

1.2.1 Καλλιέργεια

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, σε γενικές γραμμές, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή περιβαλλοντικών διαταραχών. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στην παραγωγή των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα αποφεύγονται ζημιές στα υπάρχοντα ενδιαιτήματα άγριας πανίδας, και θα κάνουν προσπάθειες για τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας των εκμεταλλεύσεών τους. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) Μονάδα παρακολούθησης φυτικών και ζωικών ειδών η παρουσία των οποίων στο αγρόκτημα θα αποτελεί απόδειξη της ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.

β) Καλή διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος για την προστασία της άγριας ζωής.

γ) Διατήρηση και ορθή διαχείριση των στοιχείων του τοπίου με οικολογική σημασία (π.χ. φράκτες, μονοπάτια δασών και ζώνες προστασίας).

1.2.2 Συλλογή άγριων φυτών Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη συγκομιδή των άγριων φυτών πρέπει να διασφαλίζουν ότι αποφεύγονται ζημιές στον υπάρχοντα βιότοπο.

Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγονται:

α) Εξάλειψη συγκεκριμένων ειδών σε ορισμένες ζώνες λόγω της υπερεκμετάλλευσης. Όπου είναι δυνατό, να εφαρμόζεται η αρχή της εκ περιτροπής συλλογής για να διευκολυνθεί η βιολογική αναπαραγωγή και η ανανέωση των πόρων.

β) Καταστροφή ολόκληρου του φυτού, λόγω της απροσεξίας και της απειρίας, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις θα αρκούσε για τη συγκομιδή μόνο ένα μέρος του.

γ) Σύγχυση λόγω άγνοιας ή κακής πίστης στην συγκομιδή διαφορετικών ειδών που είναι εκ πρώτης όψεως παρόμοια.

δ) Συλλογή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών. Για τα προστατευόμενα φυτά που προορίζονται για εξαγωγή από τη χώρα της συλλογής, εφαρμόζεται η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) και λαμβάνεται σχετικό πιστοποιητικό.

1.3 . Ποιότητα

Οι κατευθυντήριες γραμμές για καλές πρακτικές καλλιέργειας και συλλογής για τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά παρέχουν πρόσθετα πρότυπα για την παραγωγή και την επεξεργασία των πρώτων υλών με επίκεντρο την αναγνώριση των κρίσιμων βημάτων που απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων ανεπαρκούς ποιότητας μέσω της πρόληψης.

1.4 . Υγιεινή

Ένας κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι το εργοστάσιο πρώτων υλών ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών και τα πρότυπα της υψηλότερης ποιότητας. Ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές είναι:

α) η τήρηση της υγιεινής, προκειμένου να μειωθεί μικροβιολογικό φορτίο στο ελάχιστο,

β) η προσεκτική παραγωγή, έτσι ώστε οι ασθένειες που προσβάλλουν τα φυτά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης μπορεί να περιοριστεί.

Δεδομένου ότι τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και τα παράγωγά τους εκτίθενται, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, σε ένα μεγάλο αριθμό μικροβιολογικών και άλλων ρύπων, ο κύριος στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να παρέχουν καθοδήγηση για τους παραγωγούς και συλλέκτες, προκειμένου να μειωθούν οι εστίες μόλυνσης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

1.5. Υλοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες στην παραγωγική διαδικασία (παραγωγοί, συλλέκτες, μεταποιητές και έμποροι φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών) θα πρέπει να διατηρούν όλα τα έγγραφα πιστοποίησης ιχνηλασιμότητας προϊόντος (π.χ. υλικό Τεκμηρίωσης παρτίδας).

2. Προσωπικό και εγκαταστάσεις

2.1. Το προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση πριν από την εκτέλεση των καθηκόντων και να γνωρίζει τις καλύτερες τεχνικές για την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, την επεξεργασία, ξήρανση και διατήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα του προϊόντος.

2.2 Οι συλλέκτες θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη βοτανική εκπαίδευση, προκειμένου να εντοπίσουν τα φυτά για την συγκομιδή χωρίς να κάνουν λάθη, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες προσμίξεις. Ο βαθμός γνώσης των συλλεκτών πρέπει να επαληθεύεται περιοδικά από το αρμόδιο πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση συλλογής.

2.3. Η ανάπτυξη των γνώσεων του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται σε γραπτή μορφή.

2.4. Το προσωπικό που ασχολείται με το φυτικό υλικό πρέπει να έχει υψηλό βαθμό προσωπικής υγιεινής (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που εργάζεται στα χωράφια).

2.5. Η μονάδα επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει αποδυτήρια, καθώς και τουαλέτες, συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων για πλύσιμο στο χέρι, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς.

2.6. Τα άτομα που πάσχουν από γνωστές μολυσματικές ασθένειες μεταδιδόμενες μέσω της διατροφής, συμπεριλαμβανομένης της διάρροιας, ή να είναι πομποί τέτοιων ασθενειών, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το φυτικό υλικό, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς.

2.7. Τα άτομα με ανοιχτές πληγές, φλεγμονές και λοιμώξεις του δέρματος θα πρέπει να απέχουν από τη μονάδα επεξεργασίας ή θα πρέπει να φορούν τα κατάλληλα ρούχα προστασίας ή γάντια μέχρι την πλήρη ανάρρωση τους.

2.8. Το προσωπικό πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με τοξικά ή δυνητικά αλλεργιογόνα υλικά φυτού μέσω της επαρκούς προστατευτικής ενδυμασίας.

2.9. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευημερία του συνόλου του προσωπικού που εμπλέκεται στην καλλιέργεια και την επεξεργασία.

2.10. Όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις δύο κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων και τις γενικές αρχές για την υγιεινή των τροφίμων του Διατροφικού Κώδικα (Codex Alimentarius), καθώς και την ευρωπαϊκή οδηγία για την ορθή παρασκευαστική πρακτική.

3 . Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

Υλικά 3.1. Οι σπόροι πρέπει να αναφέρουν τη φυτική ποικιλία, τον χημειότυπο και την καταγωγή. Το υλικό έναρξης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο. (Το ίδιο ισχύει και για αγενή πολλαπλασιασμό). Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή πρέπει να πιστοποιούνται ως «βιολογικές».

3.2. Το υλικό έναρξης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις / προδιαγραφές όσον αφορά την καθαρότητα και τη βλαστική ικανότητα (πιστοποιημένοι σπόρους / πολλαπλασιαστικό υλικό). Το αρχικό υλικό θα πρέπει να είναι καθαρό από παράσιτα και ασθένειες προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη των φυτών. Ανθεκτικά ή ανεκτικά είδη θα πρέπει να προτιμώνται.

3.3. Η εμφάνιση των φυτών πρέπει να ελέγχεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής (καλλιέργεια, συγκομιδή, ξήρανση, συσκευασία). Τυχόν προσμίξεις με ξενικά / παρασιτικά είδη πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα. Το φυτικό υλικό ή οι σπόροι που προέρχονται από ή περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να είναι σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

4. Καλλιέργεια

4.1. Ανάλογα με τον τρόπο της καλλιέργειας, π.χ. συμβατική ή βιολογική, οι καλλιεργητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διαφορετικές τυποποιημένες διαδικασίες.

4.2. Έδαφος και λίπανση

4.2.1. Τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά δεν πρέπει να καλλιεργούνται σε εδάφη που έχουν μολυνθεί από απόβλητα. Τα εδάφη δεν πρέπει να έχουν μολυνθεί από βαρέα μέταλλα και κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλα χημικά. Η παρουσία των ουσιών αυτών στα εδάφη πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή.

4.2.2. Η κοπριά να μην προέρχεται από ανθρώπινα κόπρανα και πριν από την εφαρμογή να έχει χωνευθεί καλά.

4.2.3. Η λίπανση πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτού και το συγκεκριμένο είδος (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μεταξύ των συγκομιδών). Η χρήση των λιπασμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της έκπλυσης.

4.3 . Άρδευση

4.3.1. Η άρδευση πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του φυτού.

4.3.2. Το νερό άρδευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις εθνικές δυνατότητες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερο από μολυσματικούς παράγοντες, όπως είναι τα περιττώματα, τα βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα και τοξικολογικά επικίνδυνες ουσίες.

4.4. Συντήρηση των καλλιεργειών και προστασία των φυτών

4.4.1. Οι καλλιέργειες πρέπει να προσαρμόζονται στην ανάπτυξη των φυτών και τις απαιτήσεις τους.

4.4.2. Η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων θα πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν είναι αναγκαίο, θα πρέπει να διεξάγεται με τη χρήση των ελάχιστων συντελεστών των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα χημικά Φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Codex Alimentarius). Η εφαρμογή και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συστάσεις των κατασκευαστών και των κανονισμών των αρχών.

4.4.3. Η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό που χρησιμοποιεί εγκεκριμένο εξοπλισμό. Η εφαρμογή θα πρέπει να προηγείται της συγκομιδής για ένα διάστημα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

4.4.4. Η χρήση των φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων πρέπει να τεκμηριώνεται και να τίθεται στη διάθεση του αγοραστή κατόπιν αιτήματος.

4.4.5. Τα μέτρα που αφορούν παροχή θρεπτικών συστατικών και χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα πρέπει να διασφαλίσουν την εμπορευσιμότητα του προϊόντος. Ο αγοραστής της παρτίδας μπορεί να ενημερώνονται από το εμπορικό σήμα, την ποιότητα και την ημερομηνία της χρήσης φυτοφαρμάκων σε γραπτή μορφή.

4.5. Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την καλλιέργεια θα πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα ανωτέρω, και θα πρέπει να υπογράψει, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

5. Harvest / άγρια συλλογή

5.1. Η συγκομιδή / άγρια συλλογή πρέπει να γίνεται όταν τα φυτά είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας, σύμφωνα με τις προοριζόμενες χρήσεις.

5.2. Η συγκομιδή / άγρια συλλογή θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες (υγρά εδάφη, δροσιά, η βροχή ή η εξαιρετικά υψηλή υγρασία του αέρα μπορεί να είναι αρνητική). Εάν η συγκομιδή / άγρια συλλογή εκτελείται υπό υγρές συνθήκες, επιπλέον πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση της υγρασίας.

5.3. Ο εξοπλισμός πρέπει να τηρείται σε καθαρή και τεχνικά τέλεια κατάσταση λειτουργίας. Τα μέρη της μηχανής συμπεριλαμβανομένων των περιβλημάτων τους, που έχουν άμεση επαφή με τη συγκομιδή των καλλιεργειών θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να διατηρούνται χωρίς λάδια και άλλη ρύπανση.

5.4. Οι συλλεκτικές μηχανές θα πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε η συλλογή των σωματιδίων του εδάφους να μειωθεί στο ελάχιστο.

5.5. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής / άγριας συλλογής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι τυχόν τοξικά ζιζάνια δεν θα αναμιχθούν με τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

5.6. Τα Κατεστραμμένα μέρη του φυτού πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα.

5.7. Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της συγκομιδής πρέπει να διατηρούνται καθαρά από τα υπολείμματα των προηγούμενων καλλιεργειών. Τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να διατηρούνται σε ξηρή κατάσταση, απαλλαγμένα από παράσιτα και απρόσιτα για ποντίκια / τρωκτικά καθώς και οικόσιτα ζώα.

5.8. Τα φυτά κατά τη συγκομιδή / συλλογή δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Πρέπει να συλλέγονται αμέσως και υπό ξηρές, καθαρές συνθήκες (π.χ. σάκους, καλάθια, ρυμουλκούμενα και εμπορευματοκιβώτια), με την εξαίρεση της ρίζας των προϊόντων πριν από την πλύση.

5.9. Οι μηχανικές βλάβες και η συμπίεση της καλλιέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες μεταβολές της ποιότητας θα πρέπει να αποφεύγονται. Από την άποψη αυτή, πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

α) να αποφευχθεί η υπερπλήρωση των σάκων,

β) το στοίβαγμα των σάκων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε πάχυνση της καλλιέργειας,

γ) η συλλεχθείσα καλλιέργεια θα πρέπει να μεταφέρεται και να φυλάσσεται σε δοχεία ή σακούλες με τέτοιο τρόπο ώστε η εμφάνιση της θέρμανσης να αποτρέπεται.

5.10. Το διάστημα μεταξύ της συγκομιδής / άγριας συλλογής και της ξήρανσης ή της επεξεργασίας του φυτού πρέπει να είναι πολύ μικρό, για να αποφευχθεί ότι το προϊόν θα μπορούσε να υποστεί ζημιά στην ποιότητά του και η αύξηση του μικροβιολογικού περιεχομένου του.

5.11. Η συγκομιδή πρέπει να προστατεύεται από παράσιτα, ποντίκια, τρωκτικά και κατοικίδια ζώα. Μέτρα ελέγχου των παρασίτων πρέπει να τεκμηριώνονται.

5.12. Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συγκομιδή θα πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα ανωτέρω, και θα πρέπει να υπογράψει, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

6. Πρωτοβάθμια επεξεργασία

6.1. Η πρωτοβάθμια επεξεργασία περιλαμβάνει τα στάδια της επεξεργασίας, όπως το πλύσιμο, το πάγωμα, η απόσταξη, η ξήρανση, κ.λπ.. Όλες αυτές οι διαδικασίες για χρήση σε τρόφιμα ή φάρμακα πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς.

6.2. Η συγκομιδή των καλλιεργειών θα πρέπει να εκφορτωθεί αμέσως. Πριν από την επεξεργασία του υλικού δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στον ήλιο (με εξαίρεση στην περίπτωση που υπάρχει π.χ. ανάγκη για απόσταξη) και, εάν το πλύσιμο δεν εμπλέκεται πρέπει να προστατεύεται από τη βροχόπτωση.

6.3. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία της συγκομιδής πρέπει να είναι καθαρές, να αερίζονται σχολαστικά και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς ( ζωικό κεφάλαιο στέγασης κ.λπ.).

6.4. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να παρέχουν προστασία για την συγκομιδή των καλλιεργειών ενάντια σε πουλιά, έντομα, τρωκτικά, καθώς και οικιακά ζώα. Σε όλα τα αποθηκευτικά μέσα (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας καταστημάτων) και χώρους επεξεργασίας γίνεται κατάλληλος έλεγχος των παρασίτων και λαμβάνονται μέτρα παρακολούθησης, όπως δολώματα, παγίδες φερομόνης και ηλεκτρικές μηχανές θανάτωσης εντόμων, που πρέπει να λειτουργούν και να συντηρούνται από επαγγελματικό προσωπικό ή εργολάβους.

6.5. Ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται καθαρός και να συντηρείται τακτικά.

6.6. Στην περίπτωση της φυσικής ξήρανσης, η καλλιέργεια θα πρέπει να απλώνεται σε λεπτό στρώμα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί απεριόριστη κυκλοφορία του αέρα, τα ξηραντήρια πρέπει να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από το έδαφος. Προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ομοιόμορφη ξήρανση των καλλιεργειών και κατά συνέπεια να αποφευχθεί ο σχηματισμός μούχλας. Κατά την ξήρανση με λάδι, τα καυσαέρια δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για την ξήρανση. Άμεση ξήρανση δεν πρέπει να επιτρέπεται, εκτός αν γίνεται με βουτάνιο, προπάνιο ή φυσικό αέριο.

6.7. Εκτός από την περίπτωση της φυσικής ξήρανσης, οι συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, διάρκεια κ.λπ.) πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη το είδος (π.χ. ρίζες, φύλλα και λουλούδια) και την περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας (π.χ. αιθέρια έλαια και άλλα) του ακατέργαστου φαρμάκου που πρόκειται να παραχθεί.

6.8. Η ξήρανση απευθείας στο έδαφος ή κάτω από την άμεση έκθεση στον ήλιο και το φως θα πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν αυτό απαιτείται για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

6.9. Όλα τα υλικά πρέπει να επιθεωρούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εξάλειψη των υπο-τυποποιημένων προϊόντων και των παρασίτων.

6.10. Οι κάδοι πρέπει να είναι έτοιμοι, να εκκενώνονται και να καθαρίζονται καθημερινά.

6.11. Για την προστασία, την ποιότητα και τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης, το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται αμέσως.

6.12. Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία θα πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα ανωτέρω, και θα πρέπει να υπογράψει, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

7. Συσκευασία

7.1. Μετά από επαναλαμβανόμενους ελέγχους και απομάκρυνση των χαμηλής ποιότητας υλικών, το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται σε καθαρό και ξηρό μέρος, σε σάκους, σακούλες ή κουτιά. Η ετικέτα πρέπει να είναι σαφής, μόνιμη και κατασκευασμένη από μη τοξικά υλικά.

7.2. Τα ανακυκλώσιμα υλικά της συσκευασίας πρέπει να καθαρίζονται καλά και να ξηραίνονται πριν από την χρήση τους. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι καμία μόλυνση δε λαμβάνει χώρα από την επαναχρησιμοποίησή τους.

7.3. Οι πληροφορίες πρέπει να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς σήμανσης. Ειδικότερα, οι ετικέτες πρέπει να αναφέρουν: • κοινή και λατινική ονομασία του φυτού • μεταχειρισμένα ανταλλακτικά • το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού • τον αριθμό παρτίδας • τεχνικές για τη διατήρηση • ένδειξη κινδύνου • τρόπους συσκευασίας και μεταφοράς

7.4. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος, απαλλαγμένο από παράσιτα και δυσπρόσιτο για τα ζώα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει μόλυνση του προϊόντος από τη χρήση του υλικού συσκευασίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των σακουλών ινών.

8. Αποθήκευση και μεταφορά

8.1. Τα συσκευασμένα αποξηραμένα υλικά και τα αιθέρια έλαια θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα ξηρό, καλά αεριζόμενο κτίριο, στο οποίο οι ημερήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι περιορισμένες. Τα νωπά προϊόντα (εκτός του βασιλικού) θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 1 ° C και 5 ° C ενώ τα κατεψυγμένα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται κάτω από -18 ° C (ή κάτω από -20 ° C για μακροπρόθεσμη αποθήκευση).

8.2. Για προστασία από παράσιτα, πουλιά, τρωκτικά και κατοικίδια ζώα, τα παράθυρα και τα ανοίγματα των θυρών πρέπει να προστατεύονται, π.χ. με συρματόπλεγμα.

8.3. Η χύμα αποθήκευση, καθώς και η συσκευασία ξηρών καλλιεργειών πρέπει να γίνεται κατάλληλα και να διαχωρίζεται από άλλες καλλιέργειες για να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση.

8.4. Τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για τη βιολογική και την Κοινοτική Οδηγία 2092/91.

8.5. Σε περίπτωση μεταφοράς χύδην, είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν καθαρές και ξηρές συνθήκες, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης με προηγούμενες μεταφορές και ο σχηματισμός μούχλας ή ζύμωσης. Στην περίπτωση του νωπού υλικού είναι εξαιρετικά σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν αεριούχα δοχεία. Οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις μεταφορές πρέπει να είναι σεβαστοί.

8.6. Η απολύμανση κατά των παρασίτων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση ανάγκης και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μόνο εγκεκριμένες χημικές ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται. Κάθε απολύμανση κατά των παρασίτων θα πρέπει να αναφέρεται στην τεκμηρίωση.

8.7. Για την απολύμανση των αποθηκών επιτρέπονται μόνο ουσίες σύμφωνες με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

8.8. Στην ψύξη ή κατάψυξη κορεσμένου ατμού πρέπει να ελέγχεται η υγρασία του υλικού.

9. Εξοπλισμός

9.1. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια φυτών, τη συλλογή και την επεξεργασία θα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστεί, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

9.2. Τα μηχανήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με έναν εύκολα προσβάσιμο τρόπο, να συντηρούνται και να καθαρίζονται τακτικά.

9.3. Προτιμάται ο μη ξύλινος εξοπλισμός, εκτός εάν η παράδοση απαιτεί ξύλινο υλικό. Όταν χρησιμοποιείται ξύλινος εξοπλισμός (όπως παλέτες, χοάνες, κλπ.), δεν θα πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με χημικά και μολυσμένα υλικά, έτσι ώστε να μπορεί να προληφθεί η μόλυνση του φυτικού υλικού.

10. Τεκμηρίωση

10.1. Ο υπεύθυνος της καλλιέργειας θα πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια, όπως: προηγούμενη καλλιέργεια, σπόρους που χρησιμοποιούνται, το όνομα του φυτού που καλλιεργείται, την ακριβή τοποθεσία του πεδίου, οποιαδήποτε θεραπεία με φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα και ρυθμιστές ανάπτυξης ή χημικά φυτοπροστατευτικά (το όνομα του προϊόντος, την ημερομηνία, την ποσότητα και τον λόγο των θεραπειών). Μια πλήρης ιχνηλασιμότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και του εξοπλισμού συνιστάται.

10.2. Κάθε πεδίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και αλάνθαστο και αναγνωρίζεται από έναν αριθμό ή σήμα (σύμφωνα με την γραπτή διαδικασία).

10.3. Τυχόν ειδικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη του χημική σύνθεση, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες και παράσιτα (ιδίως κατά την περίοδο της συγκομιδής) θα πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο.

10.4. Η οργάνωση που είναι επιφορτισμένη με τη συλλογή θα πρέπει να πιστοποιεί με ένα έγγραφο και για κάθε καλλιέργεια, τα γενικά δεδομένα σχετικά με τη συλλογή, αναφέροντας την περιοχή ή περιφέρεια που εμπλέκεται και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος: τα ενδιαιτήματα, το κλίμα , το είδος του εδάφους κλπ.

10.5. Τα προϊόντα - έτοιμα και ημιέτοιμα - πρέπει σαφώς και ευδιάκριτα να προσδιορίζονται από τον αριθμό της παρτίδας. Εκχώρηση αριθμού παρτίδας πρέπει να γίνεται σε πρώιμο στάδιο.

10.6. Οι διεργασίες και διαδικασίες που θα μπορούσαν να φέρουν αντίκτυπο στην ποιότητα του προϊόντος καταγράφονται στα αρχεία επεξεργασίας της παρτίδας.

10.7. Τα πεδία μαζικής επεξεργασίας πρέπει να συγκεντρώνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα του φυτικού υλικού, τον αριθμό παρτίδας, την ημερομηνία (έναρξη και λήξη της διαδικασίας), τον εξοπλισμό (όνομα, τύπος, αριθμός) και την περιγραφή της διαδικασίας. Τα αρχεία πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

10.8. Συνιστάται πλήρης ιχνηλασιμότητα μεταξύ της καλλιέργειας (Field Records), της συλλογής και της επεξεργασίας του φυτικού υλικού (Batch Processing Records).

10.9. Υλικά από διαφορετικές περιοχές πρέπει να αναμειγνύονται μόνο εάν είναι εγγυημένο ότι τα υλικά είναι απολύτως παρόμοια από όλες τις απόψεις (βοτανική και φυτοχημικές). Τέτοιες διαδικασίες ανάμιξης πρέπει επίσης να τεκμηριώνονται. Η ιχνηλασιμότητα μεταξύ του αριθμού παρτίδας μίγματος και του αριθμό των αρχικών παρτίδων θα πρέπει να είναι εμφανής.

10.10. Η εφαρμογή των μέσων απολύμανσης πρέπει να καταγράφεται.

10.11. Οι συμφωνίες (κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή, συμβάσεις κλπ.) μεταξύ του παραγωγού και του αγοραστή θα πρέπει να καθοριστούν σε γραπτή μορφή.

10.12. Για να εξασφαλιστεί πλήρης ιχνηλασιμότητα, το φυτικό υλικό πρέπει να κινείται πάντα με νομότυπο τρόπο (εγγραφές ή ετικέτες), να αναφέρεται τουλάχιστον το όνομα του παραγωγού, το όνομα και το μέρος του φυτικού υλικού, ο αριθμός της παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής.

10.13. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να καταγράφονται σε έκθεση ελέγχου.

10.14. Αντίγραφα όλων των εγγράφων (Fields Records, συλλογής δεδομένων, εκθέσεων ελέγχου, Αναλύσεων, Εκθέσεων επεξεργασίας παρτίδας) πρέπει να αποθηκεύονται για τουλάχιστον 7 έτη από την ημερομηνία συγκομιδής.

10.15. Τηρείται ένα δείγμα κάθε παρτίδας του υλικού με κατάλληλη γραπτή διαδικασία δειγματοληψίας, για όχι λιγότερο από τρία χρόνια.

11. Διασφάλιση Ποιότητας

11.1. Οι συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και αγοραστών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, σε σχέση με ζητήματα ποιότητας, π.χ. δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά χαρακτηριστικά, οπτικές και αισθητικές ιδιότητες, οι οριακές τιμές των αριθμών φύτρων, χημικά κατάλοιπα και προστασία των φυτών και τα βαρέα μέταλλα, πρέπει να βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες ή εθνικές προδιαγραφές και θα πρέπει να καθορίζονται σε γραπτή μορφή.

12. Αυτοεπιθεώρηση

12.1. Αυτοέλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται προκειμένου να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να προτείνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

12.2. Το προσωπικό, οι χώροι, ο εξοπλισμός, η τεκμηρίωση, η παραγωγή, η ποιότητα του ελέγχου της διανομής φαρμάκων φυτικής προέλευσης, οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταγγελιών θα πρέπει να εξετάζονται κατά διαστήματα μετά από ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους με τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας.

12.3. Η Αυτοεπιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται κατά ανεξάρτητο και λεπτομερή τρόπο από αρμόδια πρόσωπα / εταιρίες. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι χρήσιμοι.

12.4. Οι Αυτοεπιθεωρήσεις θα πρέπει να καταγράφονται. Οι εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και, ενδεχομένως, προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Δηλώσεις σχετικά με τις ενέργειες που λαμβάνονται στη συνέχεια πρέπει επίσης να καταγράφονται.
Διαβάστηκε 7414 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013 21:02
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.