Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013 11:00

Πρότυπα και Οδηγίες Πιστοποίησης - Τρόφιμα και Τροφοδοσία

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Στον 20ό αιώνα σημειώθηκαν πολλές αλλαγές στον τομέα της διατροφής του ανθρώπου. Στις δυτικές κυρίως κοινωνίες εδραιώθηκε μια μορφή αστικής ζωής, όπου την ευθύνη της παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων ανέλαβαν κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων.

Στην αρχή του νέου τρόπου ζωής το κύριο πρόβλημα της διατροφής εξακολουθούσε να είναι η ποσότητα και η επάρκεια τροφίμων. Με την πάροδο όμως των ετών και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου πολλών κοινωνιών καθώς και την αύξηση των απαιτήσεων του καταναλωτή, ένα νέο πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται και να απαιτεί την λύση του: Η ασφάλεια των τροφίμων.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους, ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες και ιδιαιτερότητες στους τομείς των προδιαγραφών και προτύπων, εξαιτίας της φύσης και της πολυπλοκότητας των προϊόντων, καθώς και του σημαντικού αριθμού των εξωγενών παραγόντων που επιδρούν σε παραμέτρους ποιότητας.

Εκτός από τις ειδικές προδιαγραφές ποιότητας που πρέπει να έχουν τα προϊόντα τροφίμων, θα πρέπει επιπλέον να εγγυώνται ότι είναι ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή. Μετά μάλιστα από τις πρόσφατες διατροφικές κρίσεις που υπέστη ο κλάδος των τροφίμων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία τα προϊόντα τροφίμων να περιλαμβάνουν διαδικασίες και προληπτικά μέτρα ελέγχου που εγγυώνται την ασφάλεια και την υγιεινή σε όλα τα στάδια παραγωγής τους και πιο συγκεκριμένα από τον «αγρό μέχρι το πιάτο» του καταναλωτή.

Αυτό οδηγεί στην μετατόπιση της ευθύνης σε όλους όσους εμπλέκονται στην παραγωγή και διακίνηση των τροφίμων.

Ένα προϊόν, ακόμη και αν είναι ασφαλές, μπορεί να γίνει επικίνδυνο αν κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησης, δεν τηρηθούν κανόνες ορθής υγιεινής και ασφαλούς βιομηχανικής πρακτικής. Αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα των σημάτων ποιότητας, τα οποία αποδεικνύουν την συμμόρφωση του προϊόντος προς τους κανόνες αυτούς, αλλά και προς την νομοθεσία. Ταυτόχρονα προσδίδουν φήμη και αναγνωρισιμότητα στο προϊόν και στον παραγωγό-προμηθευτή, γεγονός το οποίο οδηγεί στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

ISO 9001:2008
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΟρισμός
Το πρότυπο ISO 9001:2008 είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Σκοπός
Η οργάνωση και η δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Οφέλη
Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή του, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν οφέλη όπως:
•Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.
•Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα.
•Μειωμένες δαπάνες (αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών κλπ).
•Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων.
•Αυξημένες πωλήσεις / Ικανοποιημένους πελάτες.

ISO 14001
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΟρισμός
Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Το πρότυπο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδος δραστηριότητας και σε κάθε μέγεθος οργανισμού δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνολικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κρίνεται απαραίτητη.

Οικονομικά οφέλη
•Εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση της νομοθεσίας και την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων που μπορεί να επηρεάσει και την φήμη της εταιρείας.
•Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας και εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή αυτών.
•Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω προγραμμάτων διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης α’ υλών και φυσικών πόρων.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη
•Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του οργανισμού σας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.
•Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης.
•Διευκόλυνση της συνεργασίας σας με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
•Πλήρης ενσωμάτωση του προσωπικού στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος.

ISO 16001
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΟρισμός
Το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ 16001:2009 είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενώ παράλληλα καθοδηγεί για την ανάπτυξη ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης για επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Βασίζεται στη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με ισχύοντες και μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.
Το ΕΝ 16001:2009 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας αλλά ταιριάζει περισσότερο στις επιχειρήσεις που έχουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας ή εκπομπές αερίων που εμπλέκονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί ως ανεξάρτητο, αλλά και ως τμήμα άλλων συστημάτων διαχείρισης που ήδη εφαρμόζονται από την επιχείρηση, όπως το ISO 14001 ή το ISO 9001.

Οφέλη
•Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
•Ο αυτοπροσδιορισμός της ενεργειακής τους κατανάλωσης και της επιρροής τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
•Η συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για την μείωση της επιβάρυνσης του πλανήτη
•Η ανάπτυξη βιομηχανικής πολιτικής για τη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης των διαθέσιμων πόρων και τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών
•Η ικανοποίηση μερίδας πελατών τους με περιβαλλοντική συνείδηση
•Η ενίσχυση της συνείδησης του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά με την άσκοπη κατανάλωση της ενέργειας και τις επιδράσεις της στο περιβάλλον
•Η απόδειξη πως η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φαινόμενου του θερμοκηπίου

OHSAS 18001
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΟρισμός
Το OHSAS 18001 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ο στόχος των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το σύστημα, είναι η δραστική μείωση των συμβάντων υγείας και ατυχημάτων κατά την εργασία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό θέμα στις σημερινές επιχειρήσεις.

Οφέλη
•Μείωση χαμένου χρόνου από ασθένειες και ατυχήματα, μέσω μιας συστηματικής προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων, συμβάλλοντας στην παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο της εργασίας.
•Βελτιωμένο ηθικό προσωπικού και μέσω αυτού αύξηση της παραγωγικότητας.
•Εξοικονόμηση πόρων από ασφαλιστικές διεκδικήσεις.
•Εξοικονόμηση πόρων από μειωμένα ασφάλιστρα.

SA 8000
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟρισμός
Το SA 8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρότυπα διεθνώς, το οποίο ενσωματώνει την αποτελεσματική χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχοντας παράλληλα κίνητρο για τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην επιχείρηση.
Το SA 8000 είναι διεθνές πρότυπο το οποίο και συντελεί στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας βασιζόμενο σε διεθνείς συμβάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Το πρότυπο εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον SAI (Social Accountability International) το 1997, αναθεωρήθηκε το 2001 και εκδόθηκε για τρίτη φορά το 2008. Παρέχει μία κατανοητή και ευρύτατα αποδεκτή βάση για την διασφάλιση δίκαιων και με σεβασμό προς τον άνθρωπο συνθηκών εργασίας.

Εφαρμογή
Η πιστοποίηση με το πρότυπο αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις και βοηθά στην εφαρμογή κανόνων και πρακτικών καταστάσεων στην εργασιακή ζωή με αντικείμενα αρκετά συγκεκριμένα.
Μία εταιρεία επιλέγοντας την πιστοποίηση της με το SA 8000, δηλώνει την ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για την εργασιακή ζωή δίνοντας την δυνατότητα υπεροχής της, αλλά και διαφοροποίησης.
Για την πιστοποίηση μια εταιρείας από τους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, εφαρμόζεται αξιολόγηση της εταιρικής πρακτικής σε ένα ευρύ φάσμα των ζητημάτων της εργασιακής ζωής. Παράλληλα εξετάζεται και αξιολογείται συνολικά και το Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία. Ζητούνται πάντα και πρέπει να εξασφαλίζονται τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές.
Για την καλύτερη εφαρμογή αυτού του συστήματος η εταιρεία, μπορεί να ζητά ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων, η οποία είναι το καλύτερο μέσον για την εξασφάλιση σημαντικής αλλαγής καθώς την διατήρηση και η βελτίωση του συστήματος.

Οφέλη

•Βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού.
•Η εταιρεία κερδίζει περισσότερες και πιο αξιόπιστες επιχειρησιακές συνεργασίες.
•Σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
•Μέσω του Συστήματος μπορεί να μειώσει τον κύκλο εργασιών προσωπικού.
•Καλύτερη επικοινωνία εργαζόμενων-προϊσταμένων.
•Ενισχύει τη δέσμευση της επιχείρησης σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

BRC
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRITISH RETAIL CONSORTIUMΟρισμός
Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

Εφαρμογή
Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους πωλητές λιανικής στην τήρηση των νομικών υποχρεώσεών τους και για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Οφέλη

 • Δυνατότητα εξαγωγών προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία
 • Δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με μεγάλα Super Markets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά BRC.
 • Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα

IFS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ INTERNATIONAL FOOD STANDARDΟρισμός
Το IFS είναι ένα πρότυπο σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Γερμανικό και Γαλλικό Σύνδεσμο Λιανέμπορων σε συμφωνία και εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων - GFSI.

Εφαρμογή
Το πρότυπο IFS απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται-τυποποιούν ή συσκευάζουν τρόφιμα και τα οποία είτε με την μορφή Private Label προϊόντων είτε και με την επωνυμία τους καλύπτουν τις ανάγκες των μεγάλων αλυσίδων πώλησης τροφίμων Super Markets. Το IFS οδηγεί και στην συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/95 σχετικά με την ασφάλεια γενικά των προϊόντων.

Σκοπός
•Η καθιέρωση ενός «κοινού» προτύπου με την ύπαρξη ενός κοινού συστήματος αξιολόγησης των προμηθευτών τροφίμων.
•Τον καθορισμό του τρόπου διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης και των επιθεωρητών του προτύπου IFS.
•Δημιουργία δυνατότητας σύγκρισης και διαφάνειας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας
•Μείωση κόστους και για τους λιανέμπορους και για τους προμηθευτές. (μείωση των επιθεωρήσεων των προμηθευτών τροφίμων από τις αλυσίδες λιανέμπορων).


Οφέλη
•Μείωση κόστους, μέσω
-Μιας ολοκληρωμένης και συστηματικής προσέγγισης τήρησης της Νομοθεσίας των Τροφίμων καθώς και την αποφυγή Εθνικών ή και Ευρωπαϊκών κυρώσεων ή προστίμων.
-Της ενοποίησης των απαιτήσεων των λιανέμπορων και μείωση των αριθμών των επιθεωρήσεων που υφίσταται η επιχείρηση των τροφίμων από τον αγοραστή.
•Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα.
•Οι επιχειρήσεις οι οποίες πιστοποιούνται με το IFS επιλέγονται όλο και περισσότερο από τις αλυσίδες λιανέμπορων και από τους τελικούς καταναλωτές που ενδιαφέρονται όλα και περισσότερο για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα.
•Η αναγνωσιμότητα του IFS σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο είναι πλέον δεδομένη και στο άμεσο μέλλον θα αποτελεί μοναδικό κριτήριο αποδοχής των προμηθευτών για την έγκριση τους και «είσοδο» τους στις μεγάλες αλυσίδες των λιανέμπορων.

GLOBALGAP GR IFA 3.0
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΟρισμός
Το GLOBALGAP (στο παρελθόν γνωστό ως EUREPGAP) έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές (G.A.P.) στην παγκόσμια αγορά. Είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που καθορίζει τα εθελοντικά πρότυπα για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρότυπο GLOBALGAP αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή από τους λιανοπωλητές και εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου.
Η θεμελιώδης αρχή του είναι η ίση συμμετοχή των παραγωγών και λιανοπωλητών στη δημιουργία προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης.

Σκοπός
Το GLOBALGAP έχει ως πρωταρχικό σκοπό να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα στο αγρόκτημα με την ελαχιστοποίηση των καταστρεπτικών περιβαλλοντικών επιδράσεων των καλλιεργητικών διαδικασιών, μείωση των χημικών εισροών και εξασφάλιση μιας υπεύθυνης προσέγγισης στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και την ευημερία των ζώων.

Εφαρμογή
Καλύπτει όλη τη διαδικασία από τις εισροές όπως τις ζωοτροφές ή τα σποριόφυτα και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους μέχρι και την αποδέσμευση του προϊόντος από την εκμετάλλευση. Το πεδίο πιστοποίησης GLOBALGAP καλύπτει την παραγωγή των φρούτων, των λαχανικών, του πράσινου καφέ, του τσαγιού, των λουλουδιών, του ζωικού κεφαλαίου, των προϊόντων μεγάλης καλλιέργειας π.χ. καλαμπόκι, σιτάρι, του πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.
Η νέα έκδοση του GLOBALGAP IFA ver:3.0 καλύπτει όλη την αγροτική διαχείριση κάτω από ένα νέο διευρυμένο πρίσμα αξιολόγησης. Στις νέες απαιτήσεις έχει δοθεί περαιτέρω έμφαση στους παρακάτω τομείς:
•Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας.
•Συσκευασία των προϊόντων στο χωράφι.
•Διατήρηση της ιχνηλασιμότητας.
•Ολοκληρωμένη καταπολέμηση παρασίτων.
•Χειρισμός του προϊόντος στο συσκευαστήριο.

ISO 15161
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISO 9001 ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΟρισμός
Ειδικό πρότυπο το οποίο παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των απαιτήσεων του ISO 9001 κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας από οργανισμούς στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, της επεξεργασίας, και της συσκευασίας τροφίμων και ποτών.

Σκοπός
Το ISO 15161:2001 επιτρέπει στον οργανισμό να ενοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς του με Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων όπως το HACCP (hazard analysis and critical control point) τα οποία εφαρμόζει, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο συστημάτων.

Οφέλη
Σύμφωνα με την επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης η οποία ανέπτυξε το πρότυπο, η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP στα πλαίσια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001, έχει ως αποτέλεσμα ένα σύστημα ασφάλειας τροφίμων πιο αποδοτικό σε σύγκριση με την εφαρμογή είτε του ISO 9001 είτε του HACCP μεμονωμένα, οδηγώντας σε αυξημένη ικανοποίηση των πελατών και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

ISO 22000
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΟρισμός
Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, που μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε οργανισμό στην διατροφική αλυσίδα. Το πρότυπο εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο 2005.
Η δομή του προτύπου είναι παρόμοια με αυτή των ISO 9001 και ISO14001, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επικινδυνότητας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο από τα ISO 9001 και ISO 14001, το ISO 22000 μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο ήδη υπάρχον σύστημα.

Που απευθύνεται
•Γεωργία, εκτροφείς.
•Παραγωγούς ζωοτροφών.
•Επιχειρήσεις που παράγουν, μεταποιούν, παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, διανέμουν ή πωλούν τρόφιμα.
•Εταιρείες παροχής υπηρεσιών third party logistics, με έμφαση τα τρόφιμα.
•Προμηθευτές τροφίμων, απορρυπαντικών, προϊόντων υγιεινής, συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.
•Ξενοδοχεία, εστιατόρια.

Λόγοι και οφέλη
•Παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα.
•Πρόληψη των κινδύνων, εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων και κυρίως αυτών που πιθανά να σχετίζονται με σοβαρά ποιοτικά καταναλωτικά παράπονα (τροφική δηλητηρίαση, κλπ.), εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη του πελάτη.

•Προστασία και ενίσχυση της επωνυμίας (brand name) και καλής φήμης της επιχείρησης. Ισχυρό όπλο marketing.
•Μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργίας λόγω της μείωσης απόρριψης προβληματικών παρτίδων προϊόντων.
•Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεπαγόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης.
•Ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω της αύξησης των πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας.
•Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό με πελάτες που απαιτούν υπηρεσίες και συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα βάση διεθνών προτύπων. •Δυναμική επικοινωνία με άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
•Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων.
•Έγκαιρος εντοπισμός πηγών προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών εύκολα και γρήγορα.
•Μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας.

•Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης με την εισαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών και οδηγιών εργασίας.

UNI 10854
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCPΟρισμός
Το HACCP είναι η συντομογραφία του «Hazard Analysis Critical Control Points» και στα Ελληνικά αποδίδεται ως «Ανάλυση Κινδύνων Κρισίμων Σημείων Ελέγχου». Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο προληπτικό σύστημα ελέγχου της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων στις επιχειρήσεις τροφίμων το οποίο αναγνωρίζει, εκτιμά και ελέγχει όλους τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής του τροφίμου μέχρι την διάθεση του τελικού προϊόντος.
Με αυτό τον τρόπο η κάθε επιχείρηση επιδιώκει να προσδιορίσει κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια του τροφίμου, και να αποφασίσει με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων.

Η εφαρμογή του ΗACCP
Το HACCP, εκτός από την νομική υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που ως στόχο έχει το μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την ασφάλεια των τροφίμων. Με βάση την οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινή των τροφίμων και πιο πρόσφατα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 ο οποίος προδιαγράφει και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η Κοινότητα επιδιώκει μια νέα προσέγγιση περισσότερο ολοκληρωμένη στο θέμα αυτό. Η εθνική νομοθεσία εναρμονιζόμενη προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ, με την ΚΥΑ 487/04.10.2000, απαιτεί από τις επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων κατά την παραγωγή τροφίμων με βάσει τις αρχές του HACCP.
Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί να επιβεβαιώσει ότι εφαρμόζει ένα σύστημα βασισμένο στο HACCP. Εμπορικά και ουσιαστικά, η επιλογή αυτή υπολείπεται της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 καθώς καλύπτει μόνο βασικά σημεία της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά συνίσταται ως πρώτο βήμα για επιχειρήσεις με ελλείψεις σε θέματα υγιεινής που θέλουν να βελτιωθούν.

Οφέλη
•Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
•Διευκολύνοντας τις συναλλαγές, ιδιαίτερα στις δύσκολες αγορές του εξωτερικού.

UNI EN 15593
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΗ ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίμων, είναι ένα καυτό ζήτημα στην Ευρώπη και αντιμετωπίζεται με εξαιρετική ευαισθησία από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ιδιαίτερα αφότου η διασφάλισή τους έχει καταστεί νομική υποχρέωση μετά από τη δημοσίευση των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών. H Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθορίζει ποιοι είναι οι στόχοι για την ασφάλεια και την υγιεινή και αφήνει την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή διατήρηση των τροφίμων, έτσι ώστε να αποτραπεί η φθορά και η μόλυνση τους, είναι η εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής σε όλα ανεξαιρέτως τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας - συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανίας συσκευασιών. Από τα μέσα της δεκαετίας του '90, μερικοί κλάδοι συσκευασίας είχαν ήδη εκδώσει κώδικες ορθών πρακτικών σύμφωνα με την Οδηγία 93/43/EEC. Τα πάρα πολλά έγγραφα αναφοράς όμως που προέκυψαν, δημιούργησαν σύγχυση και οδήγησαν σε περιττές πρόσθετες δαπάνες. Με την ανεπιθύμητη αυτή κατάσταση, έγινε επιβεβλημένη πλέον η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου περιεκτικού τεχνικού εγγράφου το οποίο να σχετίζεται αποκλειστικά με τη διαχείριση της υγιεινής στην παραγωγή των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τα τρόφιμα.

Το Πρότυπο UNI 15593 φέρει τον τίτλο «Συσκευασίες - Διαχείριση της Υγιεινής στην Παραγωγή της Συσκευασίας των Τροφίμων – Απαιτήσεις» και εξετάζει τις τρεις κύριες πηγές πιθανής μόλυνσης: φυσική, χημική και βιολογική. Καθορίζει ποιες απαιτήσεις πρέπει να έχει ένα σύστημα διαχείρισης υγιεινής από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές των συσκευασιών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της μεταφοράς των τροφίμων.

Πού απευθύνεται
•Τομέας Τροφίμων (για μεγαλύτερο έλεγχο της εσωτερικής παραγωγής της πρωτογενούς συσκευασίας και συσκευασίας τροφίμων.
•Κατασκευαστές συσκευασιών για τη βιομηχανία τροφίμων, όπως χαρτί, συσκευασία, φιλμ, πλαστικό, γυάλινα δοχεία, μεταλλικά κουτιά, κιβώτια, χαρτόνι και PVC.
•Τομέας οικιακών ειδών και εξοπλισμός για την παραγωγή τροφίμων.
•Τομέας μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανήματα και εξαρτήματα που εμπλέκονται στην παραγωγή τροφίμων.

Δυνατότητες και οφέλη
•Να οργανώνει, να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να ενεργοποιεί, να συντηρεί και να ενημερώνει ένα σύστημα ανάλυσης και αξιολόγησης των κινδύνων το οποίο διασφαλίζει ότι η παραγωγή των υλικών συσκευασίας τροφίμων συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της υγιεινής.
•Να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες.
•Να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
•Να βοηθά τις βιομηχανίες τροφίμων να αποδεικνύουν με επαρκή στοιχεία τη συμμόρφωση στους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων και της συσκευασίας.
•Να επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με τη δηλωμένη πολιτική υγιεινής της.
•Να αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτή και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Βασικές αρχές
•Παρουσία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ικανού να εξασφαλίσει ένα διαδικαστικό έλεγχο.
•Υιοθέτηση ενός συστήματος HACCP ανάλογο με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. •Αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας.
•Αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας στην επιχείρηση σε όλο το εύρος της αλυσίδας.

Nο GMO PRODUCT
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΌλο και περισσότερες επιχειρήσεις τροφίμων αρχίζουν να παρακολουθούν την παρουσία ή όχι ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών) στα προϊόντα τους καθώς πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και μεγάλοι όμιλοι ξενοδοχείων απαιτούν ήδη δηλώσεις Non - GMO από τους παραγωγούς – προμηθευτές τους. Επιπλέον διαδίδεται ολοένα και περισσότερο η πιστοποίηση τροφίμων και ζωοτροφών ως Non GMO.

Η μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, Greenpeace, έχει αναρτήσει σχετική λίστα με επιχειρήσεις ανά κλάδο, η οποία βρίσκει μεγάλη απήχηση στον Έλληνα καταναλωτή.

ISO 22005:2007
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣΟρισμός
Το ISO 22005:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.

Βασικές αρχές
Οι βασικές αρχές του προτύπου ISO 22005 που πρέπει να καλύπτει ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας συνοπτικά είναι:
•Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.
•Η συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία.
•Η κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων της επιχείρησης.
•Η ευκολία χρήσης και εγκατάστασης.
•Η βέλτιστη της σχέσης κόστους / όφελος.
•Η εστίαση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
•Η δυνατότητα επαλήθευσης των αποτελεσμάτων.
•Η αξιόπιστη λειτουργία.

Οφέλη
•Η δημιουργία ενός εργαλείου οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας.
•Η αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της ορθής διαχείρισης των πόρων (πρώτες & βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, κλπ).
•Η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της εντατικοποίησης των ποιοτικών ελέγχων.
•Η δυνατότητα άμεσης ανάκλησης προϊόντων σε περίπτωση εκδήλωσης κρίση.

PDO
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ «ΠΟΠ»Ορισμός
Ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την πειοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Οφέλη
 • Προσδίδει ταυτότητα προέλευσης και προστατεύει τα προϊόντα, από παράνομη εκμετάλλευση, απομιμήσεις, καθώς και από ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις, οι οποίες μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, ως προς την πραγματική προέλευση άλλων προϊόντων.
 • Διαφοροποιεί και ενθαρρύνει την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων.
 • Βοηθά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Ανταποκρίνεται θετικά στη ζήτηση της αγοράς για ποιοτικά προϊόντα.
 • Βελτιώνει το επίπεδο πληροφόρησης των καταναλωτών.
 • Εξασφαλίζει τις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς.

IGP
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ "ΠΓΕ"Ορισμός
Ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου μια συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Οφέλη
 • Προσδίδει ταυτότητα προέλευσης και προστατεύει τα προϊόντα, από παράνομη εκμετάλλευση, απομιμήσεις, καθώς και από ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις, οι οποίες μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, ως προς την πραγματική προέλευση άλλων προϊόντων.
 • Διαφοροποιεί και ενθαρρύνει την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων.
 • Βοηθά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Ανταποκρίνεται θετικά στη ζήτηση της αγοράς για ποιοτικά προϊόντα.
 • Βελτιώνει το επίπεδο πληροφόρησης των καταναλωτών.
 • Εξασφαλίζει τις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς.

STG REGISTRATION
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ "ΕΠΠΕ"Ορισμός
Τα Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα - ΕΠΠΕ είναι κυρίως προϊόντα μεταποίησης που χαρακτηρίζονται από τη σύσταση ή τον τρόπο παρασκευής τους, που έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης.

Οφέλη
 • Αναγνωρίζει ότι ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια προϊόντα, που οφείλεται κυρίως στη χρήση παραδοσιακών πρώτων υλών, τη σύνθεση αυτών, τη μέθοδο παραγωγής ή/και τη διαδικασία μεταποίησής τους.
 • Ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση των γεωργικών προϊόντων.
 • Βοηθά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Βελτιώνει το επίπεδο πληροφόρησης των καταναλωτών.
 • Προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές.
 • Εγγυήσεις εντιμότητας των εμπορικών συναλλαγών.

FOS - FRIEND OF THE SEA
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ "ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ"Η υδατοκαλλιέργεια είναι η καλλιέργεια οργανισμών σε γλυκό και αλμυρό νερό. Αποδεικτικά στοιχεία ανθρώπινων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας χρονολογούνται ήδη από το 6000 π.Χ. και η πρώτη σύγχρονη επιχείρηση καλλιέργειας εμπορικών ψαριών ιδρύθηκε το 1864.
Περίπου 430 (97%) των ειδών που καλλιεργούνται από το 2007 εξημερώθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και 106 από αυτά τη δεκαετία του 1970. Το 2004, η συνολική παραγωγή της παγκόσμιας αλιείας ήταν 140.500.000 τόνοι, από τους οποίους η υδατοκαλλιέργεια συνέβαλε με 45.500.000 τόνους ή ποσοστό 32% περίπου.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας τα τελευταία 30 χρόνια παρουσιάζει αυξητική τάση με περίπου 8%, ενώ η άγρια αλιεία κατά την τελευταία δεκαετία έχει μείνει ουσιαστικά στάσιμη.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνουν την διαχείριση των απορριμμάτων, τις παρενέργειες των αντιβιοτικών, τον ανταγωνισμό μεταξύ εκτρεφόμενων και άγριων ζώων, καθώς και με άλλα ψάρια για τη διατροφή πιο εμπορεύσιμα σαρκοβόρα ψάρια. Ωστόσο, η έρευνα και η εμπορική της βελτίωσης των ζωοτροφών κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1990 και 2000, έχουν μειώσει πολλές από αυτές.

Τα κριτήρια της πιστοποίησης FRIEND OF THE SEA, είναι:
•Δεν επηρεάζεται το κρίσιμο ενδιαίτημα (μαγγρόβια, υγρότοποι, κλπ).
•Συμμόρφωση με τις παραμέτρους των λυμάτων.
•Μείωση των οδών διαφυγής και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα σε αμελητέο επίπεδο.
•Μη χρήση επιβλαβών αντιρρυπαντικών ουσιών, Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και αυξητικών ορμονών.
•Συμμόρφωση με την Κοινωνική Ευθύνη.
•Σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 


HALAL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ HALALΟρισμός

Είναι η πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων τροφίμων, σύμφωνα με την Ισλαμική Sharia. Αυτή η εξειδικευμένη πιστοποίηση εκδίδεται από το RINA, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Τα πρότυπα Halal εγκρίνονται από το διεθνούς φήμης ισλαμικό ίδρυμα Halal Integrity (IHI) Malaysia μετά από λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης και ανάλυσης των προϊόντων.

Η πιστοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και των προϊόντων της με το πρότυπα Halal περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:
•Σφαγή των ζώων και σφαγεία
•Παραγωγή, παρασκευή και μεταποίηση τροφίμων.
•Παραγωγή καλλυντικών.
•Υλικά συσκευασίας και αποθήκευσης.
•Μεταφορά, διανομή, χειρισμού, κλπ.

Αρχές
Το Σύστημα Πιστοποίησης HALAL του RINA, βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
•Εταιρικό όραμα και ευθύνη.
•Σύστημα υγιεινής.
•Ιχνηλασιμότητα του προϊόντος από το χωράφι στο τραπέζι.
•Αξιολόγηση της επικινδυνότητας.
•Σήμανση.
•Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση.

Οφέλη
Δυνατότητα εξαγωγών σε ισλαμικές χώρες.
Διαβάστηκε 6926 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013 20:19
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.