Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013 11:05

AGROCERT - Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

Υπ’αριθ. 261611/07.03.2007 (ΦΕΚ 406/Β/22.03.2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ΄αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωγραφικών προϊόντων και των τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε απ΄την υπ΄αριθμ. 290398/11.04.2008 (ΦΕΚ 694/Β/21.04.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1.1 Με το νόμο 2637/98 (ΦΕΚ 200Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συστάθηκε ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), με το διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι. .), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το καθεστώς λειτουργίας του AGROCERT διέπεται από τις διατάξεις του δημοσίου τομέα.
1.1.2 Σκοπός του AGROCERT, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, η προστασία όρων που αφορούν την προέλευσή τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο, καθώς και η προώθηση συστημάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται:
i) η πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων, των διαδικασιών παραγωγής τους ή των συστημάτων ελέγχου τους προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες με τη μορφή απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων συμμόρφωσης ή πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης.
ii) η σύνταξη, έκδοση και αναγνώριση - στον τομέα των γεωργικών προϊόντων - κλαδικών, προαιρετικών προτύπων, οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής, ορθής γεωργικής πρακτικής, συστημάτων και προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτικής ή ζωικής παραγωγής.
iii) η τήρηση επίσημου μητρώου συνεργαζομένων εργαστηρίων.
iv) η τήρηση μητρώων επιθεωρητών, εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών, καθώς και η εφαρμογή και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησής τους. v) η τήρηση ειδικών μητρώων για τα πιστοποιημένα προϊόντα και τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

1.1.3 Το νομικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή, μεταποίηση, παρασκευή ή/και συσκευασία γεωργικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και που στο εξής θα αναφέρεται ως «ισχύουσα νομοθεσία» είναι:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
Υπ’αριθ. 261611/07.03.2007 (ΦΕΚ 406/Β/22.03.2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ΄αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωγραφικών προϊόντων και των τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε απ΄την υπ΄αριθμ. 290398/11.04.2008 (ΦΕΚ 694/Β/21.04.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

1.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
1.2.1 Η ανεξαρτησία του AGROCERT διασφαλίζεται από το νομικό του πλαίσιο, τους κανονισμούς λειτουργίας του, την οργανωτική του διάρθρωση, τη διοικητική και την οικονομική του αυτοτέλεια.
1.2.2 Ο AGROCERT δεν αποσκοπεί σε οφέλη που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες των ελεγχόμενων ή/και δικαιούχων χρήσης σήμανσης ΠΟΠ και ΠΓΕ.
1.2.3 Όλες οι επιχειρήσεις, που έρχονται σε επικοινωνία με τον AGROCERT, στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό, αντιμετωπίζονται ισότιμα.
1.2.4 Ο AGROCERT, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, δεν εμπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ.
1.2.5 Ο AGROCERT συνεργάζεται, στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, με τους ενδιαφερόμενους, με αποκλειστικό αντικείμενο την ορθή εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2.1 Ο παρών Κανονισμός καθορίζει:
i) τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο AGROCERT για την ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων που παράγουν, μεταποιούν, παρασκευάζουν, συσκευάζουν και τοποθετούν στην αγορά γεωργικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 261611/07.03.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποκαλούμενα στο εξής χάριν συντομίας προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. αντίστοιχα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii) τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο AGROCERT για τον έλεγχο της αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που τίθενται στην αγορά και φέρουν τις καταχωρημένες ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ, το κοινοτικό σύμβολο ή/και το σήμα του AGROCERT, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
iii) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του AGROCERT και των προς πιστοποίηση ή πιστοποιημένων παραγωγών, μεταποιητών, παρασκευαστών ή/και συσκευαστών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. iv)τους οικονομικούς όρους που αφορούν τις υπηρεσίες του AGROCERT.
2.2 Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό, μεταποιητή, παρασκευαστή ή/και συσκευαστή ο οποίος επιθυμεί να τοποθετήσει στην αγορά γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ, με τις ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο, καθώς και τη σήμανση πιστοποίησης του AGROCERT.

3.ΟΡΙΣΜΟΙ
3.1 Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό και έχουν σχέση με προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι σύμφωνοι με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 510/2006.
3.2 Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως:
3.2.1 Μη Συμμορφώσεις
Οι παρατυπίες και οι παραβάσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας ή/και του παρόντος Κανονισμού ή/και της Σύμβασης Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου, που αφορούν την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ως παρατυπία ή παράβαση νοούνται ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις:

3.2.1.1 Παρατυπία
• Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στα σχετικά έντυπα
• Η πλημμελής τήρηση όρων και δεσμεύσεων που καθορίζονται στη σύμβαση ελέγχου ή/και σε άλλα γραπτά κείμενα
• Η μη έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 της ΚΥΑ 261611/07.03.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Η πλημμελής τήρηση των όρων παραγωγής των αναγνωρισμένων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, που δεν συνιστούν παράβαση.
3.2.1.2 Παράβαση
•H μη συμμόρφωση του ελεγχομένου εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου σε περιπτώσεις παρατυπιών ή επαναλαμβανόμενες μη συμμορφώσεις.
• H μη συμμόρφωση προς την τήρηση των προδιαγραφών καταχώρησης των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
• Σοβαρές αποκλίσεις στα τηρούμενα αρχεία ή στην επισήμανση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
• Η πλημμελής τήρηση των απαιτήσεων σήμανσης – διαφήμισης επί των προϊόντων, σε κάθε είδους διαφημιστική ενέργεια ή/και επί των συνοδευτικών εγγράφων.
• Η μη ορθή χρήση των ενδείξεων, σημάτων, συμβόλων και λοιπών μέσων προβολής και διαφήμισης όπως αναφέρονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
• Η άρνηση ελέγχου ή άρνηση πρόσβασης στους εντεταλμένους ελεγκτές σε χώρους ή αρχεία ή στοιχεία της επιχείρησης που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς και η άρνηση υποβολής απαιτουμένων στοιχείων μετά από αίτημα των ελεγκτικών αρχών.

Η ως άνω αναφορά περιπτώσεων που συνιστούν παρατυπίες και παραβάσεις είναι ενδεικτική και δεν είναι δεσμευτική ούτε περιοριστική. Ο AGROCERT διατηρεί το δικαίωμα να κατατάσσει και άλλες παρεκκλίσεις / αποκλίσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή, τη συσκευασία, την επισήμανση, τη διαφήμιση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, εφόσον τεκμηριωμένα τίθεται σε αμφισβήτηση η εγκυρότητα της διαδικασίας πιστοποίησης των εν λόγω προϊόντων.

3.2.2 Παρατήρηση
Μεμονωμένη απόκλιση στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού ή/και της Σύμβασης Ελέγχου.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια κατά περίπτωση:
i) Ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων
ii) Υποβολή Αίτησης για ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης
iii) Αξιολόγηση Αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών
iv) Ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
v) Έλεγχος Αξιολόγησης
vi) Έλεγχος Επιτήρησης
vii) Ειδικός Έλεγχος
viii) Αξιολόγηση Ευρημάτων Ελέγχου
ix) Χορήγηση και Ανανέωση της Πιστοποίησης
x) Τροποποίηση της Πιστοποίησης
xi) Προσωρινή/οριστική Ανάκληση της Πιστοποίησης

4.2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4.2.1 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μεταποιητές, παρασκευαστές ή/και συσκευαστές, οι οποίοι επιθυμούν την Πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ επικοινωνούν γραπτώς με τον AGROCERT, προκειμένου να παραλάβουν τα έγγραφα που αφορούν την πιστοποίηση (έντυπο Αίτησης, Κανονισμός Πιστοποίησης, Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης).
4.2.2 Κατά τη φάση αυτή μπορούν να ενημερώσουν τον AGROCERT για τα γενικά στοιχεία της δραστηριότητας και της υποδομής τους, προκειμένου να τους πληροφορήσει για τις διαδικασίες και το κόστος της Πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4.2.3 Η ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μέχρι τη φάση υποβολής της Αίτησης δε επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση.

4.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4.3.1 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μεταποιητές, παρασκευαστές ή/και συσκευαστές που επιθυμούν να πιστοποιήσουν προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο Αίτησης και το καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.
4.3.2 Οι Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διαβιβάζουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον AGROCERT, αφού συναινέσουν για την πληρότητα των στοιχείων αυτής, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνουν γραπτά τον ενδιαφερόμενο, πριν την αποστολή των στοιχείων αυτών στον AGROCERT.
4.3.3 Με την υποβολή της Αίτησης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλει στον AGROCERT το αρχικό κόστος αξιολόγησης της Αίτησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. 17 του παρόντος Κανονισμού.
4.3.4 Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Αίτηση που έχει υποβληθεί, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT.

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
4.4.1. Η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT διενεργεί την τεχνική αξιολόγηση της αίτησης. Εάν κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης εντοπιστούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 510/2006, της ΚΥΑ 261611/07.03.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή/και του παρόντος Κανονισμού ή εντοπιστούν στοιχεία για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται γραπτά, ώστε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες ή/και να αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία.
4.4.2. Τα συμπληρωματικά στοιχεία ή οι διορθωτικές ενέργειες που αναφέρονται ως άνω πρέπει να αποστέλλονται στον AGROCERT εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής γραπτής ενημέρωσης του AGROCERT που μπορεί να γίνει και τηλεομοιοτυπικά. Η αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών και η πληρότητα των συμπληρωματικών στοιχείων αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης.
4.4.3. Eάν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου, η Αίτηση τίθεται στο αρχείο και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εξακολουθεί να επιθυμεί την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση.
4.4.4. Για την αξιολόγηση της Αίτησης ο AGROCERT δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους ώστε να επιβεβαιώνει τα στοιχεία της αίτησης.
4.4.5. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά περίπτωση προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, ο ενδιαφερόμενος καλείται από τον AGROCERT να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ένταξής του στο σύστημα ελέγχου παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ. Η ένταξή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα ελέγχου δε σημαίνει απαραίτητα την χορήγηση πιστοποίησης και της σχετικής σήμανσης, τα οποία απονέμονται στον ενδιαφερόμενο μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου αξιολόγησης.
4.4.6. Η απόφαση ένταξης ενός ενδιαφερόμενου στο σύστημα ελέγχου παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ κοινοποιείται από τον AGROCERT στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομίας και στον ΕΦΕΤ.

4.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.5.1. Ο AGROCERT διενεργεί κατάλληλους ελέγχους οι οποίοι διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ο Έλεγχος Αξιολόγησης αφορά α) στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών, σύμφωνα με τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει καταχωρισθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η παραγωγή, η μεταποίηση, η παρασκευή ή/και η συσκευασία, η αποθήκευση, η διακίνηση και η εμπορία του και β) στην ορθή χρήση των σχετικών ενδείξεων στην επισήμανσή του.
4.5.2. Οι έλεγχοι της παραγράφου 4.5.1 διενεργούνται από ομάδα ελεγκτών η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο του AGROCERT και από έναν υπάλληλο της Γεωργικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ορισθεί από το Νομάρχη, μαζί με τον αναπληρωτή του για τη διενέργεια των ελέγχων των προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ.
4.5.3. Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται και μετακινείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του AGROCERT. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εν λόγω ομάδα των ελεγκτών που προέρχονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του AGROCERT. Στις ομάδες ελέγχου και ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου δύναται να συμμετέχουν επιπλέον και Εκπαιδευόμενοι Επιθεωρητές ή/και Εμπειρογνώμονες. Αποτελεί μέριμνα του AGROCERT στην Ομάδα Ελέγχου να μη συμμετέχουν άτομα που η σχέση τους με τον ελεγχόμενο μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα του ελέγχου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται από τον AGROCERT με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
4.5.4. Η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT καταρτίζει - σε συνεννόηση με τις Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - και αποστέλλει στον ελεγχόμενο το Πρόγραμμα Ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησης του Ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα ονόματα και την επαγγελματική ιδιότητα των μελών που συγκροτούν την Ομάδα Ελέγχου. Το πρόγραμμα Ελέγχου πρέπει να αποστέλλεται στον ελεγχόμενο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου. 4.5.5. Ο ελεγχόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του Προγράμματος Ελέγχου και με κατάλληλη αιτιολόγηση, την αντικατάσταση μέλους ή μελών της Ομάδας Ελέγχου, και αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του Ελέγχου, εφόσον τεκμηριωμένα συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT αξιολογεί το υποβληθέν αίτημα και εφόσον γίνει αποδεκτό, μεριμνά για τον επανακαθορισμό της ομάδας Ελέγχου ή και της ημερομηνίας διεξαγωγής του.
4.5.6. Για να διενεργηθεί ο έλεγχος αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.
4.5.7. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τον AGROCERT για την έναρξη των δραστηριοτήτων της, 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη αυτών.
4.5.8. Για τη διενέργεια του ελέγχου βασική προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση προς τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. των οικονομικών υποχρεώσεων της προς πιστοποίηση επιχείρησης, που αφορούν την εξόφληση του αρχικού κόστους πιστοποίησης.
4.5.9. Ο Έλεγχος διενεργείται με επιτόπιο έλεγχο σε χώρους/εγκαταστάσεις, με συνεντεύξεις, με εξέταση εγγράφων/αρχείων, με παρατήρηση δραστηριοτήτων και συνθηκών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το Πρόγραμμα Ελέγχου δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή του Ελέγχου. Οι ελεγκτές που διενεργούν τους ελέγχους δύναται να προβαίνουν σε:
• Δειγματοληψίες και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρησής τους ως προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια αυτοελέγχου της επιχείρησης ή κατόπιν αίτησης άλλου κρατικού φορέα εντολοδόχου, γίνονται δεκτά από τον AGROCERT υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) οι αναλύσεις αφορούν τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, β) η δειγματοληψία πληροί τους όρους της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και γ) οι εν λόγω αναλύσεις έχουν διεξαχθεί σε διαπιστευμένα ή αποδεδειγμένου κύρους εργαστήρια.
• Ελέγχους για την ορθή χρήση των σχετικών προστατευόμενων ενδείξεων, του κοινοτικού σήματος καθώς και της κατοχυρωμένης σήμανσης πιστοποίησης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
• Αξιοποίηση κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συμπεράσματα
4.5.10. Ο Έλεγχος Αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

i. Εναρκτήρια Σύσκεψη: Γίνεται παρουσίαση των μελών της Ομάδας Ελέγχου, καθώς και σύντομη ανασκόπηση του αντικειμένου και των στόχων του Ελέγχου και επιβεβαίωση του Προγράμματος Ελέγχου.
ii. Έλεγχος αξιολόγησης της επιχείρησης ή/και του προμηθευτή: Διενεργείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του Ελέγχου εξετάζεται η τήρηση των απαιτήσεων των διαδικασιών παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. Κατά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν Μη Συμμορφώσεις και Παρατηρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισμού, καταγράφονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια.
iii. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου από την Ομάδα Ελέγχου: Μετά την ολοκλήρωση του Ελέγχου, η Ομάδα Ελέγχου προβαίνει σε σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου εις διπλούν, είτε διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις είτε όχι. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται Μη Συμμορφώσεις και Παρατηρήσεις, αυτές καταγράφονται στο έντυπο Αναφοράς Μη Συμμόρφωσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Ελέγχου.
iv.Ανακοίνωση Ευρημάτων Ελέγχου: Η Ομάδα Ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήματα του Ελέγχου στην επιχείρηση. Η Έκθεση Ελέγχου συνυπογράφεται υποχρεωτικά από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος έχει δικαίωμα να καταγράψει τυχόν επιφυλάξεις του. Μία εκ των Εκθέσεων Ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση ή τον προμηθευτή και το άλλο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT.
4.5.11. Ο κάθε έλεγχος έχει χαρακτήρα δειγματοληπτικό και τα ευρήματα κάθε Ελέγχου αφορούν αποκλειστικά τα σημεία που ελέγχθηκαν. Όπου δεν εντοπίσθηκαν Μη Συμμορφώσεις δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν.
4.5.12. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο και προβλέπεται από την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και του παρόντος Κανονισμού, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, ετικέτες-επισημάνσεις ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συμπεράσματα.
4.5.13. Η ομάδα ελέγχου διενεργεί τον έλεγχο με διακριτικότητα και σεβασμό προς τα δικαιώματα των ελεγχόμενων. Ενημερώνει τους ελεγχόμενους για τους σκοπούς του ελέγχου και επιδεικνύει τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τις σχετικές αποφάσεις διενέργειας του ελέγχου.
4.5.14. Αν η Ομάδα Ελέγχου αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με τον ελεγχόμενο, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Αν το θέμα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εμπόδια, η ομάδα ελέγχου αποφασίζει τη διακοπή του Ελέγχου με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του AGROCERT.
4.5.15. Αν κατά την επανάληψη του Ελέγχου προκύψουν νέοι λόγοι διακοπής, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT προβαίνει σε διακοπή της διαδικασίας χορήγησης της Πιστοποίησης.
4.5.16. Σε περίπτωση που προγραμματισμένος Έλεγχος, δε μπορεί να διενεργηθεί ή διακόπτεται με υπαιτιότητα της επιχείρησης (απουσία ή ασθένεια αρμόδιου προσωπικού, άρνηση συνεργασίας, μη αποδοχή ημερομηνίας διεξαγωγής ελέγχου, κ.λπ.), συμπληρώνεται η Έκθεση Ελέγχου με τυχόν ευρήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής και τους λόγους ματαίωσης ή διακοπής του ελέγχου. Το αρχικό κόστος πιστοποίησης δεν επιστρέφεται. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης και εάν προκύψουν ξανά λόγοι διακοπής με υπαιτιότητα της επιχείρησης ή αυτή αρνηθεί την επανάληψή της, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης της Πιστοποίησης, οπότε η Αίτηση τίθεται στο αρχείο.

4.5.17. Σε περιπτώσεις μη διενέργειας προγραμματισμένου ελέγχου με πρωτοβουλία του AGROCERT, ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση με επιστολή για τους λόγους μη διενέργειας του Ελέγχου και ο έλεγχος διενεργείται σε άλλη χρονική στιγμή.

4.6.ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
4.6.1. Η επιτήρηση είναι διαρκής και σκοπός της είναι η εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης των προδιαγραφών της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, του παρόντος Κανονισμού και των όρων της υπογραφείσας, μεταξύ του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και της επιχείρησης, σύμβασης.
4.6.2. Η επιτήρηση πραγματοποιείται με ετήσιο διοικητικό έλεγχο ή/και με έλεγχο επιτήρησης εφόσον αυτό αποφασιστεί. Η διενέργεια ελέγχου επιτήρησης αποφασίζεται σύμφωνα με κριτήρια ανάλυσης επικινδυνότητας που θέτει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου επιτήρησης αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του παρόντος Κανονισμού.

4.7.ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4.7.1. Ειδικός Έλεγχος διενεργείται με χρέωση της επιχείρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συμμορφώσεων όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισμού, που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ελέγχου Αξιολόγησης ή Επιτήρησης.
ii. Προκειμένου να ελεγχθούν μεταβολές ή έκτακτες καταστάσεις στις διαδικασίες παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ στην επιχείρηση που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το αντικείμενο της πιστοποίησης.
iii. Στα πλαίσια χειρισμού εγγράφων καταγγελιών σχετικά με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή αν διαπιστωθεί η μη τήρηση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού, το κόστος του Ειδικού Ελέγχου επιβαρύνει την επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος βαρύνει τον AGROCERT.
4.7.2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο AGROCERT προβαίνει σε Ειδικούς Ελέγχους προκειμένου να εξετάσει το διαφημιστικό υλικό πάσης φύσεως (ηλεκτρονικό, έντυπο, τηλεοπτικό κ.λ.π.) που περιέρχεται σε γνώση του κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποίησης περί παράνομης χρήσης των ενδείξεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.7.3. Για την πραγματοποίηση των Ειδικών Ελέγχων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.5 του παρόντος Κανονισμού, με εξαίρεση την περίπτωση εξέτασης διαφημιστικού υλικού όπου συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή της από την ελεγχόμενη επιχείρηση.
4.7.4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο ο Ειδικός Έλεγχος μπορεί να είναι έκτακτος δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.

4.8.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.8.1. Κατά τη διάρκεια του Ελέγχου καταγράφονται τα ευρήματα και διαπιστώνονται τυχόν Μη Συμμορφώσεις ή/και Παρατηρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 3.2.1 και 3.2.2 του κεφαλαίου 3 του παρόντος Κανονισμού.
4.8.2. Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει στο AGROCERT εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταγραφή των Μη Συμμορφώσεων τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες, προσδιορίζοντας την ημερομηνία έναρξης και υλοποίησης της εφαρμογής τους. Η παρέλευση απράκτου του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αποστολής των διορθωτικών ενεργειών ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση της Πιστοποίησης ή εισήγηση για την ανάκλησή της.
4.8.3. Η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς από την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των διορθωτικών ενεργειών της επιχείρησης για την αποδοχή ή όχι των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών καθώς και για τον τρόπο και το χρόνο επαλήθευσής τους. Σε περίπτωση που αυτές δε γίνουν αποδεκτές, η επιχείρηση οφείλει να προτείνει νέες και επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία με τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς. Το συνολικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία Ελέγχου μέχρι την αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση της Πιστοποίησης ή εισήγηση για την ανάκλησή της.
4.8.4. Η επαλήθευση των Διορθωτικών Ενεργειών πραγματοποιείται με:
i. Αποστολή αντικειμενικών αποδείξεων στον AGROCERT και σε ειδικές περιπτώσεις
ii.Έλεγχο Επιτήρησης ή Ειδικό έλεγχο, κατά περίπτωση

5.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
5.1.1 Η χορήγηση Πιστοποίησης από τον AGROCERT στον ενδιαφερόμενο επιβεβαιώνει ότι τα γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα αυτού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.

5.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.2.1 Η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT εισηγείται στο Συμβούλιο Πιστοποίησης για τη χορήγηση Πιστοποίησης μόνο εφόσον κατά τον Έλεγχο Αξιολόγησης ή τους Ελέγχους Επιτήρησης δε βρέθηκαν Μη Συμμορφώσεις ή έχει επαληθευτεί η άρση των τυχόν Μη Συμμορφώσεων που διαπιστώθηκαν.
5.2.2 Το Συμβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει αιτιολογημένα κατά περίπτωση, μετά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του AGROCERT για:
•Τη χορήγηση ή μη της Πιστοποίησης στην επιχείρηση
•Την ανάκληση της Πιστοποίησης που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση
5.2.3 Η απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς στην επιχείρηση με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.
5.2.4 Κατά τη χορήγηση της πιστοποίησης, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT αποστέλλει στην επιχείρηση υπογεγραμμένο το Πιστοποιητικό και τη σχετική Σήμανση. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι τριετής.
5.2.5 Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της Πιστοποίησης, οφείλει να ενημερώσει γραπτά την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος του σχετικού Πιστοποιητικού. Σε αντίθετη περίπτωση ανανεώνεται η Πιστοποίηση και χορηγείται Πιστοποιητικό διάρκειας τριών (3) ετών.
5.2.6 Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων ή και μεγεθών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, ακολουθείται η παράγραφος 4.3.4 του παρόντος Κανονισμού και υπάρχει η δυνατότητα, έπειτα από έλεγχο, τροποποίησης της Πιστοποίησης σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ή/και μεγέθη.

6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
6.1 Τροποποίηση της Πιστοποίησης μπορεί να επέλθει όταν η επιχείρηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές που δύναται να επηρεάσουν την Πιστοποίηση (αλλαγή οργανωτικής δομής ή μεταβολές στην ιδιοκτησία, αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας, επέκταση ή παύση δραστηριοτήτων κ.ά.).
6.2 Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τη /νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του AGROCERT, υποβάλλοντας νέα Αίτηση, για σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως της βαρύτητας των αλλαγών, ο AGROCERT δύναται να διενεργήσει Έλεγχο Αξιολόγησης, Επιτήρησης ή Ειδικό, σύμφωνα με τις διαδικασίες των παραγράφων 4.5, 4.6 και 4.7 αντίστοιχα, του παρόντος Κανονισμού.
6.3 Ενδεχόμενη Επέκταση ή Περιορισμός του πεδίου Πιστοποίησης συνεπάγεται τη χορήγηση νέου Πιστοποιητικού στην επιχείρηση και υπογραφή νέας σύμβασης με την επιχείρηση.

7 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ /ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.1 Ο AGROCERT δύναται να προβεί σε ανάκληση της Πιστοποίησης Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι που προβλέπονται:
• Στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία
• Στον παρόντα Κανονισμό
• Όσον αφορά χρήση της σήμανσης, ενδείξεων και κοινοτικού συμβόλου
• Στη σύμβαση ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και επιπλέον:
• αν η επιχείρηση χρεοκοπήσει
• αν εντοπισθούν από τον AGROCERT Μη Συμμορφώσεις σε υπεργολάβο ή/και προμηθευτές πρώτης ύλης της επιχείρησης και παράλληλα όταν αυτή δεν προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των επιπτώσεων των διαπιστουμένων μη συμμορφώσεων.
7.2 Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στον AGROCERT το πρωτότυπο Πιστοποιητικό άμεσα και όχι αργότερα από μια ημέρα από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του AGROCERT.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
8.1 Ο AGROCERT, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί ελέγχους σε κάθε χώρο χονδρικής ή λιανικής πώλησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και δειγματοληψίες και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρησής τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων που αφορούν την επισήμανση ή/και τους κανόνες παραγωγής των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
8.2 Ο AGROCERT διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή και διάθεσης • Για να διαπιστώσει αν γίνεται ορθή χρήση των ενδείξεων, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης που φέρονται στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
• Για να διαπιστώσει αν έχουν τεθεί σε εμπορία προϊόντα που καταχρηστικά φέρουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία ή
• κατόπιν σχετικών καταγγελιών ή
• αν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιηθεί παρατυπία ή παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και αν διαπιστωθούν παραβάσεις ακολουθείται το σύστημα επιβολής κυρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
8.3 Μετά το πέρας κάθε ελέγχου ή/και δειγματοληψίας, συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές του AGROCERT, Πρακτικό Ελέγχου ή/και Πρακτικό Δειγματοληψίας, εφόσον προβαίνουν σε δειγματοληψία προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, έιτε διαπιαστωθεί παρατυπία ή/και παράβαση είτε όχι. Τα εν λόγω πρακτικά συμπληρώνονται εις διπλούν και συνυπογράφονται από τον παριστάμενο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης εμπορίας προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του. Τυχόν άρνηση υπογραφής του τελευταίου δεν καθιστά άκυρη την διαδικασία ελέγχου και θεωρείται ότι έλαβε γνώση η ελεγχόμενη επιχείρηση, γενόμενης ειδικής μνείας στο Πρακτικό Ελέγχου περί αρνήσεως υπογραφής.

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
9.1 Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή κατόπιν τεκμηριωμένων καταγγελιών ή ύστερα από ελέγχους που διενεργούνται από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τα καταχωρημένα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ, επιβάλλεται το σύστημα κυρώσεων που περιγράφεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
10.1 Ο κάτοχος της Πιστοποίησης οφείλει:
i) να εφαρμόζει συνεχώς και αποτελεσματικά όσα περιλαμβάνονται στη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία, στον παρόντα Κανονισμό, καθώς και στην υπογραφείσα Σύμβαση ένταξης στο σύστημα ελέγχου με τον AGROCERT,
ii) να υλοποιεί τις εγκεκριμένες από τον AGROCERT Διορθωτικές Ενέργειες που αφορούν τις διαπιστωθείσες κατά τους ελέγχους του AGROCERT Μη Συμμορφώσεις όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3.2.1 του κεφαλαίου 3 του παρόντος Κανονισμού, εντός του καθορισμένου από τον AGROCERT χρονικού διαστήματος,
iii) να διακόψει εντός μιας το πολύ ημέρας από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης κάθε χρήση ή διαφήμιση ή αναφορά στο Πιστοποιητικό και τη σχετική σήμανση, στην περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και στην περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος του. Η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον AGROCERT το πρωτότυπο του Πιστοποιητικού και να ενημερώσει γραπτώς τον AGROCERT για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο Πιστοποιητικό και τη σχετική σήμανση,
iv) να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς τον AGROCERT όταν σχεδιάζει μεταβολές που δύναται να επηρεάσουν την Πιστοποίηση, όπως π.χ. σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας ή/και διοίκησης, αλλαγή της οργανωτικής δομής, διακοπή συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και προμηθευτή της, έναρξη συνεργασίας με νέο προμηθευτή, επέκταση ή διακοπή παραγωγής, παραγωγή νέου προϊόντος, αλλαγή υποδομών πριν την εφαρμογή τους,
v) να υποβάλλει ετησίως δήλωση των ποσοτήτων των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ που θα παράξει καθώς και τυχόν αποθεμάτων προηγουμένων ετών ανά κατηγορία προϊόντος. Η δήλωση για τα υπάρχοντα αποθέματα υποβάλλεται την τελευταία ημέρα της εμπορικής περιόδου κάθε προϊόντος.
vi) να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς τον AGROCERΤ για οποιεσδήποτε ειδικές καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάκληση εμπορίας των προϊόντων της, vii)να χρησιμοποιεί το Πιστοποιητικό Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και τη σχετική σήμανση σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παράγραφο 12 του παρόντος Κανονισμού,
viii) να μην κάνει χρήση της Πιστοποίησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιφέρει κακή φήμη στον AGROCERΤ,
ix) να διαθέτει και να τηρεί αρχείο των παραπόνων πελατών ή τρίτων, τα οποία σχετίζονται με τη συμμόρφωση των πιστοποιημένων προϊόντων προς τις ισχύουσες απαιτήσεις και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες όσον αφορά το χειρισμό των εν λόγω παραπόνων και να τεκμηριώνει τις ενέργειες του,
x) να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον AGROCERΤ,
xi) να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στην Ομάδα Ελέγχου του AGROCERΤ σε ότι αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Να διευκολύνει τη διαδικασία του Ελέγχου λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα (ασφάλεια, διάθεση προσωπικού, παρουσία εκπροσώπου, διάθεση σχετικών εγγράφων κλπ), επιτρέποντας την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις της που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πιστοποίησης και θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο και προβλέπεται από την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και του παρόντος Κανονισμού, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας,ετικέτες-επισημάνσεις ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συμπεράσματα.
10.2 Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των παραπάνω, ο AGROCERT διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 261611/07.03.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ AGROCERT
Ο AGROCERT οφείλει:
11.1 Να εγγράψει τον κάτοχο της Πιστοποίησης στο Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ που τηρεί.
11.2 Να προβάλλει και να δημοσιοποιεί την Πιστοποίηση του προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δημοσιότητας αποφασίζονται από τον AGROCERT, σε πιθανή συνεργασία και με άλλους φορείς.
11.3 Να διενεργεί επανέλεγχο (με νέα Ομάδα Ελέγχου) χωρίς επιβάρυνση της επιχείρησης στην περίπτωση που μια επιχείρηση διατυπώσει αιτιολογημένα παράπονα για την αποτελεσματικότητα και την αντικειμενικότητα συγκεκριμένου Ελέγχου, εφόσον τα παράπονα αυτά έχουν γίνει αποδεκτά.
11.4 Να χορηγεί στην επιχείρηση, στην οποία έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία, με ευθύνη του AGROCERT, στα πλαίσια ελέγχου του για την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, αντίγραφα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων, αν η επιχείρηση επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικά στα πλαίσια περαιτέρω ελέγχων.
11.5 Να πληροφορεί εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να πραγματοποιήσει στον παρόντα Κανονισμό και να δίδει την κατάλληλη χρονική προθεσμία για την πραγματοποίηση της αναγκαίας προσαρμογής. Όταν η επιχείρηση ολοκληρώσει τις προσαρμογές της οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον AGROCERΤ.
11.6 Να ενημερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και άλλες αρμόδιες αρχές για τα αποτελέσματα των ελέγχων του καθώς και τα μέτρα που έλαβε κατά τη διενέργεια αυτών και να μεριμνά για την εξέταση των στοιχείων που περιέρχονται στην κατοχή του από συναρμόδιους φορείς.

12 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
12.1 Η επιχείρηση που διαθέτει πιστοποιητικό παραγωγής προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ πρέπει – εκτός των άλλων υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία - να χρησιμοποιεί ως επισήμανση επί της συσκευασίας, του έντυπου και διαφημιστικού υλικού ή/και των συνοδευτικών εγγράφων της, τα παρακάτω:
i. Τις ενδείξεις που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία όπως τροποποιούνται και ισχύουν, ανάλογα με την κατηγορία των καταχωρημένων προϊόντων.
ii. Τα αντίστοιχα σήματα που σχετίζονται με το πεδίο πιστοποίησης όπως αυτά κατοχυρώνονται κάθε φορά από τον AGROCERT και αναφέρονται σε προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Τα εν λόγω σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Πρέπει τα σήματα να είναι ευκρινώς εκτυπωμένα σε χρώματα αναφοράς (Pantone πράσινο 362 και μπλέ 661) και να χρησιμοποιούνται χωρίς επεμβάσεις, σε διαστάσεις αναλογικές και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερες των 15 mm πλάτος Χ 10 mm ύψος.
iii. Την ένδειξη: Αρ. Πιστοποιητικού: ΠΟΓ/000-0000.00 ή Certificate No: POC/000-0000.00 Για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο με την εμπορική ονομασία του προϊόντος και να συνοδεύονται με την χορηγηθείσα ένδειξη, ώστε να καθίσταται σαφές ότι αναφέρονται στην Πιστοποίηση και στο πεδίο εφαρμογής της. Η χορηγηθείσα ένδειξη δεν μπορεί να είναι εμφανέστερη όσον αφορά το χρώμα, το μέγεθος και τον τύπο της γραμματοσειράς από την εμπορική ονομασία του προϊόντος.
12.2 Τα ανωτέρω είναι δυνατό να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12.3 Τα Σήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1 του παρόντος κεφαλαίου αποτελούν κατοχυρωμένη αποκλειστική ιδιοκτησία του AGROCERT.
12.4 Οι ως άνω ενδείξεις και σήματα αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί Πιστοποίηση και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης τους σε τρίτο μέρος καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
12.5 Το Πιστοποιητικό καθώς και οι σχετικές ενδείξεις αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα του πεδίου Πιστοποίησης.
12.6 Η ορθή χρήση του Πιστοποιητικού και των ως άνω ενδείξεων, σημάτων εξετάζεται από τον AGROCERT τόσο κατά τη διάρκεια των Ελέγχων όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή υποπέσει στην αντίληψή του παράτυπη χρήση αυτών κατά την εμπορία και διαφήμιση προίόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
12.7 Η επιχείρηση δεσμεύεται εγγράφως να διακόψει άμεσα τη χρήση των σχετικών ενδείξεων, σημάτων και αναφορών εφόσον αιτιολογημένα το απαιτήσει ο AGROCERT ή όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του Πιστοποιητικού. Προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί κατά την παραγωγή τους ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και δικαιούνται της σχετικής σήμανσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δύναται να τεθούν σε εμπορία και μετά το πέρας της εν λόγω χρονικής περιόδου.

13 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
13.1 Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει εγγράφως τυχόν αντίρρησή της κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πιστοποίησης. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην επιχείρηση.
13.2 Για την ένσταση αποφασίζει η Επιτροπή Ενστάσεων του AGROCERT. Η άσκηση της ένστασης δεν αναστέλλει την απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης για όσο χρονικό διάστημα αυτή εκκρεμεί και μέχρι την επίδοση της οριστικής απόφασης.
13.3 Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα συμβαλλόμενα μέρη.

14 ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
14.1 Ο κάτοχος Πιστοποίησης ή άλλος ενδιαφερόμενος (π.χ. καταναλωτής) δύναται να εκφράσει παράπονα που αφορούν τις διαδικασίες πιστοποίησης του AGROCERT, όπως η πλημμελής διεξαγωγή Ελέγχου, η μη τήρηση εχεμύθειας, η κακή συμπεριφορά των ελεγκτών, οι χρονικές καθυστερήσεις, κ.λ.π. Τα παράπονα υποβάλλονται γραπτώς στην αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT, η οποία τα αξιολογεί.
14.2 Η απόφαση του AGROCERT επί των παραπόνων ανακοινώνεται γραπτά στον ενδιαφερόμενο. Εάν ο ενδιαφερόμενος εκτιμά ότι δεν έχει καλυφθεί από την απόφαση, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την επανεξέτασητου θέματος.

15 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
15.1 Το προσωπικό του AGROCERT και ιδιαίτερα η Ομάδα Ελέγχου, το Συμβούλιο Πιστοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ενστάσεων, καθώς και οι τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του AGROCERT, αναλαμβάνουν την ευθύνη να χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή τους κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης, ως αυστηρώς εμπιστευτικές. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας.

16 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
16.1 Ο παρών Κανονισμός μπορεί να υποστεί αναθεωρήσεις κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του AGROCERT.
16.2 Η γνωστοποίηση των αναθεωρήσεων του Κανονισμού ακολουθεί τα όσα προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 10.4 του παρόντος Κανονισμού.

17 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
17.1 Ο AGROCERT τηρεί Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ, το οποίο αποτελεί δημόσιο βιβλίο και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς να είναι απαραίτητη η επίκληση έννομου συμφέροντος.
17.2 Το Μητρώο αυτό περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και την έδρα του δικαιούχου, το είδος και την ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, την κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ, την ημερομηνία έγκρισης, ανανέωσης ή/και ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω ενδείξεων.

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
18.1 Για τη χορήγηση και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού καταβάλλεται στον AGROCERT το Κόστος Πιστοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει:
α) το Κόστος Αξιολόγησης της Αίτησης Πιστοποίησης
β) το Ετήσιο Κόστος Πιστοποίησης
γ) το Κόστος Ελέγχων
18.2 Το Ετήσιο Κόστος Πιστοποίησης αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της παραγωγής με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και τους επιτόπιους ελέγχους πλην των επαναληπτικών και ειδικών.
18.3 Τα κόστη όλων των σταδίων για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού αναφέρονται στον σχετικό Κατάλογο Κόστους Πιστοποίησης του AGROCERT.
18.4 Ο Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του AGROCERT.

19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
19.1 Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον AGROCERT τον προϋπολογισμό του κόστους της Διαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

20 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
20.1 Αρχική χορήγηση Πιστοποίησης
20.1.1 Κατά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης καταβάλλεται στον AGROCERT το Κόστος Αξιολόγησης Αίτησης.
20.1.2 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης υπογράφεται μεταξύ ενδιαφερόμενου και AGROCERT Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου μονάδων παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ/ΠΓΕ (σε δύο αντίτυπα).
20.1.3 Το κόστος του ή των ελέγχων που διενεργούνται μετά την έγκριση της αίτησης και πριν τη χορήγηση πιστοποιητικού, καταβάλλεται πριν τη διενέργειά τους και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη χορήγησης πιστοποιητικού.
20.1.4 Με τη χορήγηση της πιστοποίησης, καταβάλλεται στον AGROCERT το Eτήσιο Kόστος Πιστοποίησης του πρώτου έτους ισχύος του Πιστοποιητικού.
20.1.5 Κατά τα έτη ισχύος του Πιστοποιητικού (πέραν του πρώτου έτους), καταβάλλονται στον AGROCERT εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους:
•Το Eτήσιο Kόστος Πιστοποίησης του τρέχοντος έτους. Εφόσον η πραγματική παραγωγή του προηγούμενου έτους κινήθηκε σε ανώτερο κλιμάκιο από την προεκτίμηση, υπολογίζεται τυχόν επιπλέον κόστος.
•Το Κόστος τυχόν επαναληπτικών ή ειδικών ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ισχύος του Πιστοποιητικού
20.2 Ανανέωση Πιστοποίησης Με την ανανέωση της πιστοποίησης, ισχύει ο προαναφερόμενος τρόπος πληρωμής.
20.3 Ανάκληση Πιστοποίησης Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει το ετήσιο κόστος του έτους ανάκλησης /διακοπής καθώς και το τυχόν μη καταβληθέν κόστος ειδικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα αγροτικά προϊόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2332/95 (ΦΕΚ 181 Α), ορίζονται:
«τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των παντός είδους εκτροφών, ως και τα προερχόμενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Αίτηση Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Πρόγραμμα Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Έκθεση Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ •Αναφορά Παρατυπίας / Παράβασης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου για την απονομή Πιστοποιητικού Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Πιστοποιητικό Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Σήματα Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Μητρώο Προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων
•Σημειωματάριο Ελεγκτή
•Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλουν να τηρούν κατά περίπτωση τα κάτωθι αρχεία:
•Αρχείο παραγωγών / προμηθευτών α΄ υλών
•Αρχείο ημερήσιας εισροής υλών (ανά είδος/ ημέρα/ παραγωγό)
•Αρχείο ημερήσιας παραγωγής
•Αρχείο αποθήκευσης προϊόντος
•Αρχείο ισοζυγίου Παραγωγής/ Αποθήκευσης/ Πωλήσεων
•Αρχείο μεθόδων παρασκευής γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου
•Αρχείο παρτιδοποίησης/ κωδικοποίησης προϊόντος ανά ημέρα επεξεργασίας
•Αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων •Αρχείο αγοραστών / ημερομηνίες αγορών
•Τιμολόγια αγοράς
Διαβάστηκε 6279 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013 21:26
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.